【唐代】王维 dān   chē     yù     wèn   biān  shǔ    guó   guò      jū     yán 单    车    欲    问    边,属    国    过    居    延。 zhēng péng chū   hàn    sài    guī     yàn     rù      hú     tiān 征    蓬    出    汉    塞,归    雁    入    胡    天。 dà      mò    gū     yān     z…

2019年1月16日 0条评论 1528点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【晋朝】陶渊明 jié      lú       zài     rén    jìng    ér       wú    chē    mǎ    xuān 结    庐    在    人    境,而    无    车    马    喧。 wèn   jūn     hé    néng    ěr     xīn    yuǎn    dì       zì     piān 问    君    何    能    尔?心    远    地    自    偏。 cǎi      jú    dō…

2019年1月16日 0条评论 1624点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】杜甫 hǎo   yǔ    zhī   shí     jié   dāng chūn  nǎi    fā   shēng  好   雨   知   时   节,当   春   乃   发   生。 suí   fēng qián   rù     yè     rùn   wù     xì     wú shēng 随   风   潜   入   夜,润   物   细   无   声。 yě    jìng  yún     jù    hēi   jiāng chuán huǒ dú   mín…

2018年12月24日 0条评论 1680点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】韩翃 长簟迎风早,空城澹月华。 星河秋一雁,砧杵夜千家。 节候看应晚,心期卧已赊。 向来吟秀句,不觉已鸣鸦。 词句注释 ⑴程延:一作“程近”,事迹不祥,诗人的诗友。 ⑵簟(diàn):竹席。 ⑶空城:指城市秋夜清静如虚空。澹月华:月光淡荡。澹,漂动。 ⑷星河:即银河。 ⑸砧杵(zhēn chǔ):捣衣用具,古代捣衣多在秋夜。砧,捣衣石。杵,捣衣棒。 ⑹节候:节令气候。 ⑺心期:心所向往。卧:指闲居。落空。 ⑻向来:刚才。秀句:诗的美称。 ⑼鸣鸦:天晓鸦鸣。 [1][2][3] 白话译文 韵译 我早早地枕着竹…

2018年12月11日 0条评论 1252点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】戴叔伦 天秋月又满,城阙夜千重。 还作江南会,翻疑梦里逢。 风枝惊暗鹊,露草泣寒蛩。 羁旅长堪醉,相留畏晓钟。 词句注释 ⑴偶集:偶然与同乡聚会。 ⑵天秋:谓天行秋肃之气;时令已值清秋。唐李白《秋思》诗:“天秋木叶下,月冷莎鸡悲。” ⑶城阙(què):宫城前两边的楼观,泛指城池。《诗经·郑风·子衿》:“佻兮达兮,在城阙兮。”孔颖达疏:“谓城上之别有高阙,非宫阙也。”千重:千层,层层迭迭,形容夜色浓重。《后汉书·马融传》:“群师叠伍,伯校千重。” ⑷会:聚会。 ⑸翻疑:反而怀疑。翻:义同“反”。 ⑹风枝:风吹…

2018年12月11日 0条评论 1455点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】骆宾王 余禁所禁垣西,是法厅事也,有古槐数株焉。虽生意可知,同殷仲文之古树;而听讼斯在,即周召伯之甘棠,每至夕照低阴,秋蝉疏引,发声幽息,有切尝闻,岂人心异于曩时,将虫响悲于前听?嗟乎,声以动容,德以象贤。故洁其身也,禀君子达人之高行;蜕其皮也,有仙都羽化之灵姿。候时而来,顺阴阳之数; 应节为变,审藏用之机。有目斯开,不以道昏而昧其视;有翼自薄,不以俗厚而易其真。吟乔树之微风,韵姿天纵; 饮高秋之坠露,清畏人知。仆失路艰虞,遭时徽纆。不哀伤而自怨,未摇落而先衰。闻蟪蛄之流声,悟平反之已奏;见螳螂之抱影,怯危…

2018年12月11日 0条评论 1176点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】钱起 泉壑带茅茨,云霞生薜帷。 竹怜新雨后,山爱夕阳时。 闲鹭栖常早,秋花落更迟。 家僮扫萝径,昨与故人期。 词句注释 ⑴谷口:古地名,指陕西蓝田辋川谷口,钱起在蓝田的别业所在。杨补阙:作者友人,生平不详。补阙(què),官名,职责是向皇帝进行规谏,有左右之分。 ⑵泉壑(hè):这里指山水。茅茨(cí):原指用茅草盖的屋顶,此指茅屋。 ⑶薜(bì)帷:生长似帷帐的薜荔。 ⑷怜:可爱。新雨:刚下过的雨。 ⑸山:即谷口。 ⑹迟:晚。 ⑺家僮(tóng):即家童,旧时对私家奴仆的统称。萝径:长满绿萝的小路。 ⑻昨…

2018年12月11日 0条评论 1222点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】钱起 上国随缘住,来途若梦行。 浮天沧海远,去世法舟轻。 水月通禅寂,鱼龙听梵声。 惟怜一灯影,万里眼中明。 词句注释 ⑴上国:春秋时称中原为上国,这里指中国(唐朝)。随缘:佛家语,随其机缘。住:一作“至”,一作“去”。 ⑵来途:指从日本来中国。一作“东途”。 ⑶浮天:舟船浮于天际。形容海面宽广,天好像浮在海上。一作“浮云”。沧海:即大海,因水深而呈青绿色,故名。 ⑷去世:离开尘世,这里指离开中国。法舟:指受佛法庇佑的船。一作“法船”。法舟轻:意为因佛法高明,乘船归国,将会一路顺利。 ⑸水月:佛教用语,比喻…

2018年12月11日 0条评论 1221点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】卢纶 故关衰草遍,离别自堪悲。 路出寒云外,人归暮雪时。 少孤为客早,多难识君迟。 掩泪空相向,风尘何处期? 词句注释 ⑴《全唐诗》此诗题下有注:一作严维诗,题作“送李端”。李端:作者友人,与作者同属“大历十才子”。 ⑵故关:故乡。衰草:冬草枯黄,故曰衰草。南朝梁沈约《岁暮悯衰草》诗:“悯衰草,衰草无容色。憔悴荒径中,寒荄不可识。” ⑶自:一作“正”。 ⑷“路出”句:意为李端欲去的路伸向云天外,写其道路遥远漫长。 ⑸少孤:少年丧父、丧母或父母双亡。早:一作“惯”。 ⑹多难:多患难。《诗经·周颂·小毖》:“未…

2018年12月11日 0条评论 1314点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【唐代】刘眘虚 道由白云尽,春与青溪长。 时有落花至,远闻流水香。 闲门向山路,深柳读书堂。 幽映每白日,清辉照衣裳。 词句注释 阙题:即缺题。“阙”通“缺”。因此诗原题在流传过程中遗失,后人在编诗时以“阙题”为名。 道由白云尽:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。道:道路。由:因为。 春:春意,即诗中所说的花柳。 闲门:指门前清净,环境清幽,俗客不至的门。 深柳:即茂密的柳树。 幽映:指“深柳”在阳光映照下的浓荫。每:每当。 [2] 白话译文 山路被白云隔断在尘境之外,春光宛若清清溪流源远流长。 不时有落花随溪水飘…

2018年12月11日 0条评论 1205点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文
123459