【宋代】朱熹 bàn   mǔ    fāng   táng    yī      jiàn     kāi 半    亩    方    塘    一    鉴    开, tiān guāng  yún   yǐng  gòng   pái    huái 天    光    云    影    共    徘    徊。 wèn    qú     nà      dé    qīng     rú      xǔ 问    渠    那    得    清    如    许? wéi    yǒu   yu…

2019年1月11日 0条评论 2375点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文

【宋代】朱熹 shèng    rì     xún    fāng     sì     shuǐ    bīn 胜    日    寻    芳    泗    水    滨 ,    wú   biān  guāng  jǐng     yī      shí     xīn 无    边    光    景    一    时    新。 děng   xián    shí      dé    dōng  fēng  miàn 等    闲    识    得    东    风    面,   wàn…

2019年1月11日 0条评论 1535点热度 0人点赞 学诗文 阅读全文